Afiliere FR Pangration Athlima

 

În conformitate cu cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005 , în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Art. 36 (5), modificată şi completată prin Legea nr. 472/2004, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legi educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi în conformitate cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PANGRATION ATHLIMA se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile acestor legi şi cu statutele Federaţiilor internaţionale corespondente.

Toate structurile sportive interesate (cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial prin înscrierea în Registrul Sportiv ţinut de Ministerul Tineretului şi Sportului, şi dobândirea CERTIFICATULUI DE IDENTITATE SPORTIVĂ) sunt aşteptate în vederea afilierii şi colaborării cu F.R.P.A., în conformitate cu Articolul 15 din Statutul Federaţiei Române de Pangration Athlima (cluburi sportive, persoane juridice de drept public - inclusiv unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor - ; cluburi sportive, persoane juridice de drept privat; Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti constituite pe ramurile sportive din F.R.P.A.) cu următoarele documente:

a) cerere tip emisă de F.R.P.A.;

b) să aibă în obiectul de activitate stiluri de arte marţiale care fac parte din F.R.P.A.;

c) să deţină Certificat de Identitate Sportivă;

d) să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentele F.R.P.A.;

e) să solicite în scris opţiunea de a face parte din F.R.P.A., prin cererea – tip adrestă Biroului Federal. Prin cererea de afiliere, structura sportivă care doreşte să devină membru al F.R.P.A. se obligă să respecte Statutul, Regulamentele, normele şi hotărîrile acesteia.

Cererea tip va conţine, sub sancţiunea nulităţii:

a) Numărul de identificare;

b) Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiteri;

c) Denumirea structurii sportive;

d) Sediul – judeţul, localitatea, adresă, telefon, fax, e-mail;

e) Organe de conducere şi administrare;

f) Culorile clubului;

g) Data, semnătura, ştampila.

La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:

A. În cazul structurilor sportive, persoane juridice de drept privat: - actul constitutiv şi Statutul, autentificate; - copie dupa Hotărîrea Judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; - copie legalizată după certificatul de identitate sportivă; - copie legalizată dupa certificatul de înscriere în Registrul naţional al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial; - copie legalizata după certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul structurilor sportive organizate ca Societăţi Comerciale sportive pe acţiuni; - dovada sediului; - dovada patrimoniului; - dovada achitării taxei de afiliere.

B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public: - actul de dispoziţie prin care au fost infiinţate şi/său organizate, autentificat; - actul de dispoziţie prin care este aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, autentificat; - copie legalizată după certificatul de identitate sportivă; - dovada sediului; - dovada patrimoniului; - dovada achitării taxei de afiliere. C. În cazul unităţilor de învăţămînt cu program sportive: - actul de dispoziţie prin care au fost infiinţate; - actul de dispoziţie, prin care se stabileşte că respectiva unitate de învăţămînt să desfăşoare, pe lîngă activitatea de învăţămînt şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la şistemul competiţional; - copie legalizată după certificatul de identitate sportivă; - dovada sediului; - dovada patrimoniului; - dovada achitării taxei de afiliere.

C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportive: - actul de dispoziţie prin care au fost înființate; - actul de dispoziție, prin care se stabilește că respectiva unitate de învățămînt să desfășoare, pe lângă activitatea de învățămînt și activități de selecție, pregătire și participare la şistemul competițional; - copie legalizată după certificatul de identitate sportivă; - dovada sediului; - dovada patrimoniului; - dovada achitării taxei de afiliere.

Dowload cerere tip

 

 

 

 

© Pangration Athlima | Design by: Fun-Net